Aktuellt

Ändringar gällande beskattning

12.6.2013   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Samfundsskattesattsen ändras från 24,5% till 20%. Samtidigt förkortas tiden att göra förhöjda avskrivningar samt undersöknings- och utvecklingsavdrag. Avdragsrätt för representationskostnader avläggs helt.

Dividender från icke-noterade bolag: utdelning som motsvarar 8% årlig avkastning beräknat på aktiens matematiska värde beskattas 25-procentigt som kapitalinkomst upptill 150 000 euro. Utdelning som överstiger gränsen beskattas 85-procentigt som kapitalinkomst. Utdelning som överstiger 8% årlig avkastning beskattas 85-procentigt som kapitalinkomst. Dividend betraktas inte längre som förvärvsinkomst vid något skede

85% av dividender från börsnoteradebolag beskattas som kapitalinkomst.

Företagarens arbetslöshetsskydd förbättras

12.6.2013   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Företagarens och företagarens familjemedlems möjligheter att få arbetslöshetsskydd har förbättrats i början av 2013. Samtidigt har man avskaffat omotiverade skillnader i företagarens och löntagares socialskydd.

Definition på nedläggning av företagsverksamhet har förenklats. En väsentlig ändring gentemot tidigare gällande är att man inte längre tvingas avregistrera företaget i handelsregister, utan det räcker till att verksamheten har nedlaggts. På det viset förenklas också fortsättnigen av företagsverksamhet om det ekonomiska läget så tillåter. Företagaren har också möjlighet till arbetslöshetsskydd genast verksamheten avbrytts utan en skilld väntetid.

Företagarens familjemedlems rätt till arbetslöshetsskydd har också förbättrats t.ex. vid permitteringar.

Oy Auditmark Ab önskar God Jul åt alla!

19.12.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Vi firar julsemester 24.12.2012-1.1.2013. Under den tiden är vi anträffbara bara delvis.

Skattefri kilometerersättning

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Maximibelopp för skattefri kilometerersättning ändras från början av 2013 stegvis. Först minskas den skattefria kilometerersättningen år 2013 med 5%. Minskningen beräknas motsvara andel av privatkörning. Med nuvarande läget skulle ändringen vara från 45 cent till 43 cent.

Från början av år 2014 skulle ersättningen ännu ändras så att skatteförvaltningen skulle fastställa skillt ett maximibelopp för kilometerersättningen som betalas för de kilometer som överskrider 15 000 km. För den överstigande delen skulle ersättningen vara 55% av den kalkymässiga maximibeloppet, vilket i nuläget motsvarar minskning från 45 cent till 25 cent.

15 000 kilometers gräns skulle inte vara definitiv, utan man kunde betala skattefri ersättning upp till det beloppet som motsvarar det euromässiga maximibeloppet. Detta betyder att i de fallen ersättningen för de första 15 000 kilometer har understigit skatteförvaltningens maximibelopp kan man få högre kilometerersättning så länge det euromässiga maximibeloppet nås.

Nyhetsbrev för företagskunder

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Företagskund kan prenumerera skatteförvaltningens nyhetsbrev avgiftsfritt. Nyhetsbrevet skickas ut ca fyra gånger om året. I nyhetsbrevet berättas det till exempel om aktuella äranden samt kommande ändringar.

Du kan bekanta dig med samt prenumerera nyhetsbrevet här.

 

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Arbetslöshetsförsäkringsfonden uppbär direkt arbetslöshetsförsäkringsavgifter f.o.m. år 2013. Hittills har försäkringsbolagen uppburit försäkrinsavgifterna och betalat dem vidare till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Syfte är att förenkla skötsel av arbetslöshetsförsäkringar genom att centralisera betjäning direkt till fonden.

Till lönebetalare orsakar centarliseringen inga andra åtgärder än att i framtiden uppbär Arbetslöshetsförsäkringsfonden direkt förskottsbetalningar samt att löneanmälan skall göras direkt till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

FPA sjukdagpenning

5.11.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Ansökningstid för FPAs sjukdagpenning är f.o.m. 1.6.2012 2 månader.

Mervärdesskattesatserna höjs med 1 %

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Under våren 2012 har regeringen fattat ett beslut att höja alla mervärdesskattesatser med 1 procentenhet. Den allmänna mervärdesskattesatsen i Finland blir 24 %. Närmare information om ändringens tidtabell finns inte ännu.

Skattenummer

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Alla finländare har fått ett skattenummer i samband med sitt skattekort 2012. Också utlänningar som får skattekort i Finland har fått ett eget skattenummer. Skattenumret orsakar inga åtgärder för största delen av de skatteskyldiga.

Skattenummer på byggarbetsplats

Skatteförvaltningen informerar att alla som arbetar på en byggarbetsplats skall ha ett synlig personkort, i vilket skattenumret också har antecknats. På nya byggarbetsplatser träder ändringen i kraft 1.9.2012. På gamla byggarbetsplatser skall skattenumret vara antecknat efter en övergångsperiod, senast 1.3.2013.

Ändringar i beskattningen av kapitalinkomster 2012

7.6.2012   //   Stina   //   Aktuellt  //  Ei kommentteja

Skattesatsen på kapitalinkomster höjs f.o.m. 1.1.2012 från 28 % till 30%. Samtidigt blir beskattning av kapitalinkomster progressiv. Kapitalinkomster som överskrider 50 000 euro beskattas med 32 %.

Skattefria dividender

F.o.m. 1.1.2012 har maksimibeloppet på skattefria kapitalinkomstdividender, som lyfts ut från icke listade bolag, sjunkit från 90 000 euro till 60 000 euro per skatteår. Gränsen tillämpas per skattskyldig, inte per bolag.